Què és?
El Consell Alumni és l'òrgan col·legiat de govern i direcció de UOC Alumni. Té com a objecte regir, administrar i representar el col·lectiu d'alumni, així com vetllar pels seus drets i interessos.

 

Composició
El Consell Alumni és format per:
 
. El rector o rectora, que el presideix.
. El secretari o secretària general.
. El vicerector o vicerectora competent en matèria d'estudiants
. El vicerector o vicerectora competent en matèria d'Aliances, Comunitat i Cultura.
. Vuit antics alumnes elegits per i entre els membres inscrits a UOC Alumni, d'acord amb la normativa electoral de la Universitat. 
 

Funcions del Consell Alumni
Les funcions principals del Consell Alumni són:
 
  • Elaborar les propostes d'actuació de la Universitat en referència a la xarxa UOC Alumni i als serveis cap als alumni.
  • Assessorar i informar els òrgans de govern de la Universitat sobre tots els aspectes relacionats amb els alumni.
  • Designar les persones representants del col·lectiu d'alumni en qualsevol òrgan, comissió o grup de treball previst als Estatuts de la FUOC, a les NOF o a la resta de la normativa de la Universitat.
  • Vetllar pel compliment de les funcions i els objectius de UOC Alumni.
  • Crear comissions o grups de treball d'àmbit funcional o territorial i designar-ne les persones responsables per a assolir els objectius fixats.
  • Escoltar i recollir les propostes dels membres de UOC Alumni.
  • Elaborar les propostes de modificació d'aquesta normativa i elevar-les a l'òrgan competent per a aprovar-les.
  • Les altres funcions que se li puguin assignar.

 

Més de 10.200 persones segueixen l'activitat de @UOCalumni a Twitter

Uneix-te a la comunitat Alumni en Linkedin